AL – Adaptivt ledarskap

Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare förändringstakten som finns i många organisationer. Den pedagogiska grunden för detta program är The Human Element och FIRO-teorin som är utvecklade av den amerikanske psykologen Will Schutz (1925-2002). Kärnan i hans budskap är betydelsen av självkännedom, egna val och öppenhet.

Deltagaren får möjlighet att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på sig själv och sin påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer – våra beteenden, underliggande behov/känslor och vår självuppfattning/självbild. Vi går sedan vidare med att utforska vår interaktion med andra människor för att sedan se ett teams möjlighet att prestera, fatta effektiva beslut och påverka produktivitet.

Programmet innehåller kortare teoripass, självskattningar, visualiseringsövningar, upplevelsebaserade övningar, ge och ta feedback och reflektion.

Målgrupp:
Målgruppen är organisationer, ledare och medarbetare som vill utveckla kommunikation och ledarskap. Detta är en öppen grundutbildning där medarbetare, ledare och personer från olika organisationer kan delta. Det är också fördelaktigt att gå med någon kollega eller en befintlig arbetsgrupp. De som går denna utbildning har ett gemensamt uppdrag och det är att man jobbar med människor i sin vardag.

Upplägg och innehåll
Utbildningen genomförs under en period på mellan fyra till sex månader, fördelat vid tre tillfällen. Mellan utbildningstillfällena ingår det uppföljning mentorskap och coaching med 6 timmar / person.

Dag 1-2: Fokus på Individen – beteende och känslonivån
Innehåll:
Öppenhet och egna val
De tre beteendedimensionerna: Tillhöra, Kontroll och Öppenhet
De tre känslodimensionerna: Betydelsefull, Kompetent och Omtyckt
Feedback med hjälp av instrumenten Element B, Element F och Element S, hjälper mig att förbättra min förmåga att både ge och ta emot feedback.

Dag 3-4: Fokus på Individen, med följande övergripande
Innehåll:
Vår självuppfattning, självbild och självkänsla: Vad är självaktning? Hur kan den mätas? Varifrån härstammar min självuppfattning?
Våra försvarsmekanismer. Varför uppstår de? Varifrån härstammar de? Hur kan vi känna igen dem och hantera dem? Hur kan vi bli mer proaktiv än reaktiv.

Dag 5-6: Dagarna fokuserar på grupper, med följande övergripande
Innehåll:
Individen i gruppen, arbetsrelationer och gruppens utvecklingsfaser
Vad begränsar och befrämjar ett öppet arbetsklimat som kan öka effektivitet och produktivitet hos individen och gruppen.
Concordance – en metod för beslutsfattande
Samarbete och Teamarbete

Mentorskap och coaching:
Mellan varje får varje individ 1-2 timmar för personlig coaching

Deltagarnytta:
Ökad insikt hur ditt beteende, dina känslor och din självuppfattning påverkar dig och ditt liv
Förståelse för hur du påverkar andra i din omgivning och hur du påverkas av andra, genom att undersöka hur dina tankar, känslor och beteenden stödjer eller undergräver dina relationer
Ökad självinsikt och självkänsla som både ökar din handlingskraft och din egen potential
Ökad kommunikations- och konfliktförmåga
Få en djupare förståelse för människors utveckling, effektivt samarbete och produktivitet
Som deltagare lär jag mig mer om min förmåga att vara flexibel i mötet med olika människor, jag inser att jag kan ta aktiv del t ex i en förändringsprocess, att jag kan påverka och förändra mitt förhållningssätt till det som sker omkring mig.

Organisationsnytta:
En mer insiktsfull och grundad ledare kan underlätta i organisationsförändringar
Ökad förståelse för hur skapas effektivitet
Ökat personligt ansvar
Förbättrad kommunikation och större öppenhet
Verktyg för konflikthantering
Ökad intern och extern goodwill

Detta ger en bra grund för utveckling av arbetslagsrelationer, produktivitet, lönsamhet och ledarskap. Utbildningen och processen handlar om att skapa förutsättningar för ”Den goda organisationen”, där grunden är öppenhet och egna val. Medvetenhet om våra valmöjligheter ger oss handlingsutrymme och lär oss att ta ansvar för vårt beteende och våra känslor.