SSPA- säljstilar

George Dudley och Shannon Goodson, forskarna bakom Call Reluctance®, har tittat närmare på vad som händer i mötet mellan kund och säljare.

Resultatet baserar sig på en empirisk studie av 300 000 säljare över hela världen. Resultatet är en analys av olika säljstilar. Det finns sex olika säljstilar och inköpare har motsvarande sex olika köpstilar. För att mäta individens säljstilar används ett frågeformulär med 185 frågor. Resultatet redovisas i en skriftlig rapport och en grafisk presentation. Förutom de sex säljstilarna mäts ”Style plasticity”, säljarens flexibilitet att kunna gå emellan olika säljstilar beroende på kunden han/hon träffar. Det finns också tre filterskalor som mäter individens inställning till frågeformuläret. Såväl frågeformulär som rapport är på svenska.

Kontakta mig för mer information

Mobil: 070-322 36 87
Direkt: 010-709 98 03

Joakim Lönn

VD | Sälj- och affärsutveckling