Ansvar utan befogenhet ger risk för utbrändhet

2012-01-09

För några år sedan var det populärt att alla chefer skulle arbeta mer strategiskt. Många av dem upplevde då att de hade svårt att hinna med det operativa chefsarbetet.

Lösningen blev att utse teamledare som fick ta ansvar för stora delar av det operativa chefsarbetet. Men efter några månader upptäckte man att teamledarna var oftare sjukskrivna än de varit tidigare. Diagnosen var inte sällan olika stress- och trötthetssymptom.

Så småningom blev en hel del av dem också långtidssjukskrivna för diagnoser som hade utvecklats till kroniskt trötthetssyndrom eller utmattningsdepression – utbrändhet.

Jag började titta närmare på detta, bland annat genom intervjuer, och fann en gemensam faktor: Teamledarna hade fått mycket mer ansvar men hade inte hade fått befogenheter i samma nivå. De var hela tiden tvungna att stämma av med den officielle chefen, i stort som smått.

Konsekvensen blev att samtliga upplevde en kraftigt ökad negativ stress i form av minskad upplevd egenkontroll/påverkan i sitt arbete.

En hel del stressforskning visar att man vid upplevd hög egenkontroll/påverkan kan arbeta väldigt mycket. Vid låg upplevd egenkontroll/påverkan blir man däremot lätt trött även vid relativt låg arbetsbelastning.

Så när du delegerar ut ansvar, delegera då också ut befogenheterna i samma nivå. Se också till att de som får ansvar och befogenheter har förutsättningar att använda dessa. Då får ni en friskare och effektivare organisation.