Arbetsmodell

Arbetsmodell

Nuläge

En öppen och samarbetande dialog är en grundförutsättning för att uppnå ett framgångsrikt och förtroendefullt samarbete vilket vi önskar som och kommer att ta ansvar för. Ett första steg är att vår projektledare ansvarar för att inleda den processen samt dialogen för att identifiera behov och säkerställa högsta möjliga kvalitet i uppdraget.

Analys/utvärdering

Nulägesanalysen ger underlag för att bedöma behov, styrkor och svagheter i organisationen eller den del av organisationen som vi ska jobba med. Resultatet ger oss en startpunkt och en möjlighet att planera utvecklingsinsatser utifrån de behov som framkommit i nulägesanalysen.

Målsättning/handlingsplan

Resultatet av analysen skapar underlag för att sätta mål både på kort och långsikt. Genom att utgå från det långsiktiga målet skapas förutsättningar för förståelse av det större sammanhang som delmålen ingår i och får sin mening från. Utifrån detta tas en handlingsplan fram som förankras med uppdragsgivaren innan vi går vidare.

Åtgärder, verktyg och genomförande

Själva genomförandet, verktyg och vilka åtgärder insatsen skall innehålla beslutas i samråd med uppdragsgivaren utifrån den fastslagna handlingsplanen. Våra metoder och processer bygger på den senaste forskningen när det gäller hur organisationer och företag ska drivas effektivare. Vi använder strukturer och processer som bidrar till våra kunders resultat.

Utvärdera och kvalitetssäkra

För att få en övergripande bild av resultatet provas behovsinventeringens resultat mot en ny mätning efter avslutad insats. Genom detta utvärderas även effekterna av insatsen.

Under själva insatsen görs kontinuerlig utvärdering av vårt arbete. Denna utvärdering finns tillgänglig för beställaren och Rezon och kan göras med befintligt system alternativt genom vårt system. Avstämningar omkring dagsutvärderingarna under insatsens gång görs i samråd med uppdragsgivaren och kan göras via telefon, videolänk eller fysiskt möte.