Kvalitetssäkring

Vårt ansvar

Att i samverkan med uppdragsgivaren designa utvecklingsinsatser som svarar mot de strategier, mål, kärnprocesser, policydokument och behov som uppdragsgivaren har. Rezon ansvarar för att till högsta kvalité genomföra insatserna, dokumentera, följa upp och utvärdera varje moment i insatsen. Att aktivt bjuda in till dialog med uppdragsgivare.

Rezons konsulter ansvarar för att skapa förutsättningar för öppenhet, tillit, god kommunikation och en utvecklande lärande miljö. Att vara ett föredöme för ett gott ledarskap och medarbetarskap genom att visa omtanke, tillit, öppenhet, flexibilitet, inspiration, prestigelöshet i sitt beteende.

Forskning

I vårt arbete tillämpar vi resultaten av aktuell forskning inom vår bransch och har genom licenser rätt att använda de främsta verktygen inom området. Flera av våra kurser inom ledarskap bygger helt eller delvis på forskning av Försvarshögskolan. När det gäller effektiva team och teamroller bygger våra insatser utifrån Dr M Belbins och hans forskarteam vid Henley Business School (mer om Belbin).Våra tjänster inom försäljning är resultat från George Dudley och Shannon Goodson forskning kring Sales Call Reluctance- säljhinder som startade i slutet av 70-talet och pågår fortfarande (läs mer om säljhinder).

Tillsammans med ett antal utvalda utbildningsaktörer har även Rezon deltagit i en forskningsstudie som genomfördes av Försvarshögskolan och Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet samt KTH. Syftet med studien var att undersöka om deltagare på kursen UGL – Utveckling av grupp och ledare samt deras medarbetare och chefer noterar förändringar i ledarskapet.

Kvalitetspolicy

Rezon AB;s verksamhet ska kännetecknas av rätt kvalitet och därigenom skapa mervärde för våra kunder och övriga intressenter, sett utifrån deras behov och förväntningar.

Vår syn:
– Rätt kvalitet avgörs av dialogen med våra kunder och öppenhet för att anpassa vår verksamhet utifrån kundens förväntningar.
– Kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar som är framåtsyftande och utvecklande.

Så här gör vi:
– Vårt förhållningssätt kring kvalitet och förtroendefulla relationer införlivas och tillämpas av alla våra medarbetare som arbetar för vårt varumärke.
– Vi arbetar både internt och externt utifrån företagets vision och personligt engagemang.
– Vi följer våra policys, rutiner och kvalitetssäkrar vår verksamhet med olika metoder för utvärdering såsom uppföljningssamtal, enkäter, djupintervjuer och inkommande mail.

Rezon AB arbetar utifrån och är certifierade i SMART ledningssystem. Varje år genomförs en revision av av vårt kvalitetsledningssystem.

Diskrimineringspolicy

Rezon AB ser på varje människa som unik och med ett okränkbart lika värde. Varje medarbetare har rätt att känna sig sedd, hörd och respekterad på sitt arbete. Kunder, samarbetspartners, arbetssökande, praktikanter och alla som kommer i kontakt med oss ska känna sig väl bemötta och respekterade. Rezon AB verkar för en arbetsmiljö med respekt för olikheter och för en rak och ömsesidig kommunikation. Rezon AB tar som företag och arbetsgivare avstånd från all form av diskriminering och kränkande beteende.

Diskriminering och all form av kränkande beteende är en arbetsmiljöfråga. För att förebygga detta arbetar Rezon AB utifrån en aktiv handlingsplan som ledning och personal tillsammans tagit fram. Handlingsplanen genomlyses och utvecklas vid våra Rezondagar två gånger per år.

Ett särskilt ansvar vilar på styrelse och ledning som ansvarar för att utveckla en god arbetsmiljö, samt att i ett tidigt skede agera, för att diskriminering och kränkande beteende inte uppstår. Detta gäller även alla övriga funktioner som verkar i en position där någon form av makt utövas som till exempel handledare i våra öppna utbildningar och konsultuppdrag.

I kvalitetsledningssystemet finns rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler. Om tecken på diskriminering eller kränkande beteende visar sig ska åtgärder snarast vidtas och följas upp enligt våra rutiner.

Dokumentet är reviderat under hösten 2017. Arbetet har genomförts engagerat av alla våra medarbetare.

Policy personuppgifter

Läs vårt dokument om hur vi behandlar dina personuppgifter här.