Kvalitétssäkring

Vårt ansvar

Att i samverkan med uppdragsgivaren designa utvecklingsinsatser som svarar mot de strategier, mål, kärnprocesser, policydokument och behov som uppdragsgivaren har. Rezon ansvarar för att till högsta kvalité genomföra insatserna, dokumentera, följa upp och utvärdera varje moment i insatsen. Att aktivt bjuda in till dialog med uppdragsgivare.

Rezons konsulter ansvarar för att skapa förutsättningar för öppenhet, tillit, god kommunikation och en utvecklande lärande miljö. Att vara ett föredöme för ett gott ledarskap och medarbetarskap genom att visa omtanke, tillit, öppenhet, flexibilitet, inspiration, prestigelöshet i sitt beteende.

Forskning

I vårt arbete tillämpar vi resultaten av aktuell forskning inom vår bransch och har genom licenser rätt att använda de främsta verktygen inom området. Flera av våra kurser inom ledarskap bygger helt eller delvis på forskning av Försvarshögskolan. När det gäller effektiva team och teamroller bygger våra insatser utifrån Dr M Belbins och hans forskarteam vid Henley Business School (mer om Belbin).Våra tjänster inom försäljning är resultat från George Dudley och Shannon Goodson forskning kring Sales Call Reluctance- säljhinder som startade i slutet av 70-talet och pågår fortfarande (läs mer om säljhinder).

Tillsammans med ett antal utvalda utbildningsaktörer har även Rezon deltagit i en forskningsstudie som genomfördes av Försvarshögskolan och Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet samt KTH. Syftet med studien var att undersöka om deltagare på kursen UGL – Utveckling av grupp och ledare samt deras medarbetare och chefer noterar förändringar i ledarskapet.

Kvalitetspolicy

– Rezons verksamhet ska kännetecknas av rätt kvalitet och därigenom skapa mervärde för våra kunder och övriga intressenter, sett utifrån deras behov och förväntningar.

– Arbetet med kvalitet ska bedrivas aktivt och systematiskt för att vi ska vara konkurrenskraftiga på kort och lång sikt.

– Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om en vilja att alltid utveckla våra tjänster och arbetssätt samt att utgå från våra kunders och övriga intressenters förändrade behov, förväntningar och krav.

– Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare behöver utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett föredömligt sätt.

– Våra medarbetares kompetens säkerställer vi via omvärldsanalys som kundstyrd kompetensutveckling samt från dom utvärderingar vi genomför tillsammans med våra kunder.