Våra handledare

Handledare

Åke Carlsson Sköld

Åke arbetar nu som projektledare och håller även ledarskapsutbildningar i offentlig sektor. Han har även erfarenhet som chef. För Åke är ledarskapet det viktigaste verktyget att nå framgång i grupper och organisationer. En annan in-sikt är att man aldrig är fullärd, är man nyfiken finns alltid saker att lära sig om sig själv och de grupper man leder för utvecklas till en bättre ledare och därigenom nå ett bättre resultat.

Läs mer om Åke

Ann Zander

Ann var med och arbetade fram Utvecklande ledarskap för Försvarshögskolan och har under åren 2002-2017 varit konceptansvarig för Utvecklande ledarskap. I den rollen har hon haft ett fyrtiotal handledarutbildningar UL och genomfört ca 75 grundkurser i UL. Är sedan 2016 också UGL- och IL-handledare. Hon är fortsatt hängiven mänsklig utveckling, både för ledare och medarbetare och har ett särskilt intresse för vad ledare tror att andra, både uppåt och neråt, förväntar sig av dem i rollen som ledare. Vidare är feedback ett annat kärt område. Kierkegaards tankar om att stödja andra har betytt mycket för henne med de modifierade raderna:. "Om jag får förmånen att få stödja en människa mot ett mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon stödjer andra."

Läs mer om Ann

Ann-Christine Bergström

Ann-Christine är utbildad Socionom och har även studerat Organisation och Ledarskap samt Intervju och samtalsmetodik. Hon är Diplomerad Stresscoach sedan år 2008 och certifierad handledare för SDI, Strength Deployment Inventory, sedan samma år. Har även utbildat sig till Diplomerad Coach och arbetar där utifrån ett upplevelsebaserat arbetssätt. Det innebär att individen själv får träna sig i den aktuella situationen samtidigt som coachen bidrar med kunskap i syfte att starta en utvecklingsprocess.

Läs mer om Ann-Christine

Anne Karlström

Anne arbetar idag som konsult inom utbildning, projektledning, coaching, ledarutveckling och förändringsledning. Hon har sin bakgrund inom pedagogiken och har mångårig erfarenhet av projektledning samt olika ledande roller i ledningsgrupper och styrelser. Hon är verksam inom utbildningssektorn där hon utvecklar pedagogiska, tilltalade utbildningar för framförallt bank och finanssektorn. Utöver det arbetar Anne som coach och ledarutvecklare och har ett stort engagemang i hundvärlden. Anne tror på det coachande ledarskapet. Ledarskap förutsätter ett medarbetarskap, och genom bland annat lyhördhet och engagemang skapas goda förutsättningar att utveckla medarbetare och verksamhet framgångsrikt.

Läs mer om Anne

Annica Nordén

Ledarskap och krisstöd är för mig en naturlig och högintressant ämneskombination då det alltigenom handlar om människan. Annica har en bakgrund som samtalsledare och instruktör inom Försvarsmakten sedan 1998. Hon har flerårig chefs och projektledarerfarenhet samt som krisstödjare både akut och preventivt. Annica är sedan 2014 anställd på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som lärare inom ämnena ledarskap och krisstöd där hon utbildar studerande inom SMO (Skydd Mot Olyckor), Brandingenjörer, Räddningsledare och fristående kurser inom avlastandesamtal och psykologisk första hjälp.

Läs mer om Annica

Annika Samsioe

Annika har tidigare arbetat som både sjuksköterska inom akutsjukvården och som barnmorska på förlossningen. Hon har drivit projekt och har en pedagogisk utbildning (lärare). Hon är medicine doktor och har arbetat på Karolinska Institutet. Annika har en 20-årig erfarenhet som chef inom landstinget. Idag arbetar Annika som verksamhetschef på HerCare. En nystartad privat kvinnoklinik som hon har startat upp. Annika Samsioe utbildade sig till UGL-handledare i slutet av 1990-talet och även omcertifierad enligt den uppdaterade versionen av denna utbildning, kallad UGL 2008.

Läs mer om Annika

Åsa Andersson

Åsa är beteendevetare med inriktning personal- och arbetslivsfrågor och har 30 års erfarenhet med personalfrågor inom offentlig förvaltning. De senaste 10 åren har fokus legat på utbildningsfrågor och då främst att leda långa utbildningsprogram inom framförallt ledarskap, medarbetarskap, handledning och kommunikation. Har även själv erfarenhet som chef.

Läs mer om Åsa

Åsa Lindén

Åsa har arbetat inom marknad, ekonomi och försäljning vidareutbildade sig sedan med en filosofie kandidatexamen i sociologi. Hon arbetar med och inom utveckling av arbetsgrupper, coachning, handledning samt som bildterapeut.

Läs mer om Åsa

Bob Rosell

Bob fick tidigt i sin karriär till major ett stort intresse för ledarskap och har haft goda möjligheter att utveckla och reflekterar över sitt egna ledarskap, både som direkt och indirekt ledare. Sina erfarenheter och kunskaper har han bland annat delat med sig utav vid föreläsningar på Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Halmstad. Bob har arbetat med utveckling av medarbetare, chefer och ledningsgrupper inom näringslivet och stat/kommun. Då Bob fortfarande arbetar som chef så är han väl insatt i de olika utmaningar som dagens chefer möter, oavsett om det gäller ledarskap, ekonomi, arbetsmiljö, rekrytering eller att sätta/nå målsättningar. För Bob är det viktigt att se den enskilda individen i gruppen, då denne bidrar till att forma gruppen på olika sätt. Genom att alla bidrar efter bästa förmåga så skapas en positiv stämning som leder till ett bra resultat för gruppen. Oavsett om syftet med gruppen är att ha trevligt tillsammans eller att nå ett mål/resultat.

Läs mer om Bob

Carina Brundell

Carina arbetar som utbildare och HR konsult. Carina är utbildad personalvetare och har lång och bred erfarenhet av operativt och strategiskt HR arbete. Hon har varit med och utvecklat ett flertal HR funktioner och även drivit olika typer av projekt. Carina har egen chefs- och ledarerfarenhet, vilket gör att hon har stor förståelse för de frågor och problem som chefer möter i sin vardag. Hon är van att stötta chefer på olika nivåer genom coaching, utbildning, handledning, konsultation och rådgivning. Carina tycker att ett gott ledarskap bygger på god självinsikt och ett stort intresse för att utveckla människor och organisationer. Ledarskapet handlar till stor del om att locka fram ett engagemang och det bästa hos var och en. En skicklig ledare förstår vikten av att involvera sitt team och tar tillvara på teamets idéer och kompetens för att uppnå ett gott resultat. Om ledaren lyckas mixa tydlighet, lyhördhet, ödmjukhet och har förmågan att både ge och ta feedback så finns det goda förutsättningar för ett lyckat ledarskap.

Läs mer om Carina

Carina Nilimaa

Carina har arbetat med det mesta inom HR vid Polismyndigheten, Försvarsmakten, och senast som personalchef vid SCA Packaging Sweden AB (DS Smith Packaging), division Mariestad. I Försvarsmakten arbetade hon som HR-specialist med bland annat uppgifter som Livs-och karriärcoach, UGL handledare och teamutvecklare. Inom SCA omfattade arbetet, förutom ordinarie personalchefsuppgifter, även ledarutveckling, delaktighet i utveckling och genomförande av ledarutvecklingsprogram för mellanchefer. Carina anser att ett gott ledarskap handlar om att lära känna och leda sig själv, för att därefter inspirera och leda medarbetare mot gemensamma mål. Gott ledarskap ger inspirerade och högt producerande medarbetare, och därmed goda resultat.

Läs mer om Carina

Dan Nordlöf

Dan Nordlöfs bakgrund innefattar många års erfarenhet som processkonsult med organisationers strategiska utveckling och förändring som sin specialitet. Han har också specialistkompetens att arbeta med större företag.Som konsult utvecklar han nu individer, ledare och grupper. Merparten av hans uppdrag fokuserar idag på ledningsgrupper och coaching av dessa. Vidare arbetar Dan med konflikthantering och det personliga ledarskapet. Dan beskriver sig själv som en kreativ person som är en god lyssnare med en förmåga att alltid hitta nya lösningar. Vidare som ambitiös, dock utan behovet att stå i centrum. Hans drivkraft är att få andra människor att växa.

Läs mer om Dan

Diana Sendlak-Brundin

Mer info inom kort ...

Läs mer om Diana

Eva Lyssarides

I mitt jobb som läkare och psykiater ser jag hur organisationer och arbetsrelaterade problem påverkar människan, Jag tror att man med förhållandevis små men tydliga insikter och förändringar kan göra stor skillnad i en organisation och få den att fungera så mycket bättre.

Läs mer om Eva

Fredrik Pettersson

Fredrik har arbetat med grupp- och individ utveckling sedan 1997. Utbildningen till UGL handledare examinerades han för redan 2001 och har nu genomfört närmare 100 kurser. Fredrik har också en gedigen bakgrund som debriefer och utbildare i psykisk berdskapsträning och avlastningsamtal. Han har fungerat som internkonsult för svensk polis med riksomfattande chefsprogram arbetat med ledningsgruppsutveckling och konflikthantering. Han är också licensierad Rope-Course instruktör.

Läs mer om Fredrik

Gunilla Frykensjö Björnfoth

Gunilla har under många år arbetat som chef, ledare och konsult inom chef- och ledarutveckling. Hon har lång erfarenhet om ledarskapets betydelse för att skapa motivation, engagemang och vilja att bidra till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Hon har en bakgrund från Försvarshögskolan där hon var ansvarig för koncepten IL-Indirekt Ledarskap och Konflikthantering, hon är också godkänd UL handledare och har genomfört ett 40-tal IL uppdrag och ett 70-tal UL uppdrag. Parallellt med sitt handledarskap arbetar hon som rektor.

Läs mer om Gunilla

Håkan Steenberg

Håkan arbetar som managementkonsult, och har lång och bred erfarenhet av att som projektledare självständigt leda projekt, både i privat och offentlig sektor. Håkans uppdrag handlar oftast om ledarskap, styrning, verksamhetsutveckling, förändringsledning och att implementera nya arbetssätt. Håkan har arbetat som chef och ledare i större organisationer, och har lång erfarenhet från att arbeta med politiskt styrda organisationer. För Håkan är ledarskap det som kopplar ihop och ger kraft åt styrmodellen för att nå verkliga resultat. Ett dåligt ledarskap ger dåliga resultat, och ett bra ledarskap ger bra resultat.

Läs mer om Håkan

Hans Skog

Ledarskap är något jag utövar varje dag, jag leder mig själv och jag påverkar andra genom mina val och det jag gör vare sig jag vill eller inte. På samma sätt påverkar andra och leder mig, det är ett växelspel. Vågar jag vara mig själv, vara trygg och sprida trygghet, berätta om mina drömmar och vad jag tänker och känner och sen tar mig tid att lyssna på andra så har jag kommit långt i mitt ledarskap, både av mig själv och andra. Ledarskap handlar om de jag leder, hur kan jag på bästa sätt stödja dem i att se sitt syfte och gemensamma mål? Ibland behöver de personlig omsorg, ibland fira framgångar, ibland kanske höra, för stunden, obehaglig ärlighet! Jag tänker att det har gått bra om alla med entusiasm strävar mot målet, inte för att de måste utan för att de vill, och att vi har en utvecklande och inspirerande resa på vägen dit! Då brukar resultatet vara svårslaget! Idag arbetar jag bland annat med individuell chefscoachning, hjälper ledningsgrupper att finna mening och värden, samt stöttar grupper med klargörande av syften, mål och arbetsmetoder. Jag har tidigare arbetat som chef både med svenska och internationella team.

Läs mer om Hans

Jan-Erik Richnau

Jan-Erik arbetar med konsulting och med vårt öppna kursutbud; UGL, FUGL, UL, THE och Förtroendefullt samarbete. Anlitas oftast för längre utvecklingsprojekt inom en organisation där det ingår utveckling av ledningsgrupper och team samt coaching av individer och grupper samt skräddarsydda internutbildningar i nära samarbete med interna konsulter och projektledare. Han har erfarenhet av styrelsearbete, att leda upp till ett 20-tal konsulter i stora projekt spridda över hela landet, har drivit eget företag sedan 1999 och före det erfarenhet av att vara VD. Har också arbetat ideellt med ledarskap i sport och friluftssammanhang. Jan-Erik anser att ledarskap startar inuti varje människa och behöver drivas av en inre motivation för att potentialen hos varje människa ska kunna användas och för att organisationen ska kunna kvalitet, välmående personal och god ekonomi.

Läs mer om Jan-Erik

Jarl Silfverberg

I sin bakgrund har Jarl Silfverberg bland annat en examen från Universitetet i beteendevetenskap. Han är senare vidareutbildad hos försvarsmakten inom områdena psykologi och ledarskap. Han är handledare i gruppdynamik, samt handledare för utbildningarna UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), FUGL (Fördjupad UGL) och HUGL (Handledarutbildning UGL). Förutom detta är Jarl även utbildad inom krishantering, personlighetsdiagnostik och testning.

Läs mer om Jarl

Jenny Stridsman

Jennys fokus är på förändring, individuell som grupp, där ledarskap och grupputveckling är två viktiga delar som påverkar resultatet. När Jenny inte handleder öppna utbildningar har hon förmånen att som konsult driva utvecklings- och förändringsprocesser där hon stödjer chefer och medarbetare i vardagen. Hon har också under många år byggt och genomfört olika ledarutvecklingsprogram på olika nivåer. Hennes egen chefserfarenhet och arbete från olika personalledande befattningar gör att hon har egen förståelse för chefs- och ledarrollen i vardagen. För Jenny handlar ledarskap lika mycket om att leda sig själv som att leda andra. Genom att förstå sig själv, sina egna behov och reaktioner ökar det den egna tryggheten. En viktig ingrediens i detta är mod; att visa min omgivning att jag tror på dem, att jag själv vågar be om hjälp och att jag vågar reflektera kring mitt eget ledarskap. Jenny strävar efter att leva som hon lär och arbetar aktivt med sin egen utveckling i relation till andra.

Läs mer om Jenny

Jim Österlund

Jim arbetar primärt med lednings- och personalutveckling. Arbetet innebär att anpassa utvecklingsinsatser utifrån den aktuella organisationens specifika behov. Det innebär t ex ledningsgrupputveckling, coachning och kan även innefatta konceptutbildningar som ex UGL – Utveckling av grupp och ledare.

Läs mer om Jim

Joakim Lönn

Sedan slutet av 90-talet har jag som konsult inom områden som ledarskap, ledningsgrupper, försäljning, grupputveckling och chefsstöd.

Läs mer om Joakim

Joar Orefjärd

Arbetar med ledar-, grupp- och individutveckling samt som stöd i förändringsarbete och konflikthantering. Samhällsvetare som jobbat i offentlig och privat verksamhet i Stockholm, Härnösand och Sundsvall. Har haft chefsbefattningar inom energi- och industriföretag. Arbetar utifrån ett gestaltiskt förhållningssätt. Bra ledarskap utgår från självkännedom, öppenhet och mod att handla.

Läs mer om Joar

Johan Henschen

Jag arbetar som verksamhetschef på VMP Karriär & Utveckling. Där arbetar jag med personalförsörjning och stöd till uppsagda, omställningsstöd via kollektivavtalsförsäkringar samt även med en del utbildning och konsultstöd inom ledarskap och arbetsmiljö. Jag har även under lång tid arbetat som egenföretagare med jag med inriktning på grupp- och ledarutveckling, coaching och konsultstöd inom ideella organisationer och företag i offentlig och privat sektor. Jag får höra av deltagare och kunder att jag har en förmåga att bygga förtroende och att få människor, både enskilt och i grupp, att öppna sina sinnen, tänka i nya banor och våga pröva nya vägar. Jag har även skrivit ett par böcker inom förändringsledning (Vi som blev kvar – efter uppsägningar och omorganisation) och konflikthantering (Ja men, lyssna då).

Läs mer om Johan

Johan Rönnholm

Mer info inom kort ...

Läs mer om Johan

Johan Svensson

Utveckla och stärka relationerna mellan människor och medansvariga känns väsentligt viktigt för att uppnå mer och bättre tillsammans än vad var och en har möjlighet att skapa själv. Ledarskap för mig handlar vidare om att bidra och uppmuntra till att vara delaktig och vilja att stå för ansvar. Mina reflektioner kring ledarskapserfarenheter visar tydligt att delaktighet och ansvarstagande har positiv inverkan på resultatet. Att som ledare ha glimten i ögat och bidra med energi tänker och känner jag påverkar arbetsklimatet på ett gynnsamt sätt. Som chef och ledare har jag arbetat i Sverige och delar av Europa med transformation av verksamheter i stort behov av utveckling och förbättring, både i affärsdriven verksamhet och offentlig sektor.

Läs mer om Johan

Josi Lundin

Josi har lång erfarenhet som organisationskonsult med utveckling inom både offentlig verksamhet och näringsliv. Specialområde är ledar- och grupputveckling men också individuell utveckling genom bland annat coaching, handledning och stresshantering. Josi har en beteendevetenskaplig utbildning inom psykologi och psykoterapi och var under åren 2012 - 2019 konceptansvarig för UGL på Försvarshögskolan. Hon medverkade då även i handledarutbildning och utveckling i koncepten UL och IL. Ett viktigt tema för Josi är ”ledarskap i samspel”.

Läs mer om Josi

Kristina Börjeson

Kristina är organisations- och kommunikationskonsult med över 15 års erfarenhet av att hjälpa ledare skapa hållbara förändringar genom ett ökat internt engagemang inom företaget, organisationen och teamet. Hon har bred bakgrund inom process- och förändringsledning och är en uppskattad processledare som utbildat och stöttat ledare inom näringslivet, offentliga sektorn och civilsamhället. Kristina har stor erfarenhet av att arbeta med upplevelsebaserat lärande och inkluderande mötesmetoder som skapar delaktighet och gemensamt lärande. Som erfaren processledare brinner hon för möten som engagerar, motiverar och leder framåt och där deltagarnas kunskap och energi tillvaratas. Genom att handleda, spegla och nyfiket utmana grupper öppnar hon upp för nya samtal, idéer och sätt att interagera och samarbeta.

Läs mer om Kristina

Lena Sobel

Lena har erfarenhet som managementkonsult inom många olika organisationer och branscher. Hon har arbetat med olika typer av grupper; projektgrupper, arbetsgrupper och ledningsgrupper. Är utbildad civilingenjör, Teknisk Fysik vid Chalmers, och har tidigare arbetat med produktutveckling, förändringsledning och mentorskap. Är också författare till boken "Mentorn - en praktisk vägledning", "Chefen som coach" samt den engelska översättningen "Coaching - the Manager's Handbook". Lena jobbar med Clean Langugage såväl i utbildning som i 1-1 coaching och organisationsutveckling.

Läs mer om Lena

Lisa Carlberg

Jag har under mitt yrkesverksamma liv alltid arbetat med möten mellan människor och har de senaste tjugo åren varit engagerad i olika uppdrag kring att utveckla ledare och medarbetare. Mina tankar om ledarskap är att vi leder både oss själva och vår omgivning. Det är en utmaning att med få ord beskriva ledarskap som för mig är något väldig stort. Jag ser det som att vi gör det hela tiden, utövar ledarskap. Vi påverkar och har inflytande på olika sätt, och i olika grad, beroende på vilken relation och situation vi befinner oss i. Det kan främja och det kan hindra, både mig själv och andra. Att utveckla mitt ledarskap är ha/få insikt, information och vetskap om mig själv och att ta tillvara på mina resurser och behov som behövs för att få det mest gynnsamma resultatet när det gäller mina relationer både i, och utanför arbetet. Det ökar förutsättningarna för att, på ett effektivt sätt, leda mig själv och andra.

Läs mer om Lisa

Magnus Möller

Mer info inom kort ...

Läs mer om Magnus

Malin Sahlin

I min värld är att leda att få andra varelser att vilja följa. Det finns olika sätt att få människor att följa, men det krävs bland annat ett inspirerande och motiverande ledarskap. UGL, som jag handleder, ger många värdefulla verktyg för att just lyckas med detta. Själv jobbar jag på Arbetsförmedlingen sen många år, där jag främst har jobbat som chef. I dagsläget jobbar jag som införandeledare med stor nytta av ett utvecklande ledarskap.

Läs mer om Malin

Maria Ericson

Maria har jobbat med ledarskap i olika former under många år, som chef, som handledare och som ledarskaps- och organisationskonsult. Allt arbete i grupper och med ledare handlar för Maria om att arbeta för en bättre värld, där människor ser vad som behöver göras och har modet att stå upp för det man tror på. Allt meningsfullt förändringsarbete börjar med att människor vågar uttrycka sina tankar och känslor i olika situationer. Marias ledstjärna i arbetet med att utveckla grupper och ledare är att hjälpa deltagarna att bli bättre på att utrycka åsikter, känslor och tankar för att därigenom nå sin fulla potential.

Läs mer om Maria

Maria Nohlström

Maria Nohlström har arbetat som chef och ledare i 20 år och har lång erfarenhet av att arbeta för ett hållbart individuellt och organisatorisk växande i förändrings- och utvecklingsprocesser. Maria stödjer individer, team, ledare och organisationer i hur de kan växa och utvecklas för att kunna skapa en innovativ kultur eller hur de önskar utvecklas utifrån sina specifika utmaningar. Maria är diplomerad organisationsutvecklare från Gestaltakademin och UGL-handledare sedan 2007.

Läs mer om Maria

Marianne Littke

Marianne har arbetat under många år som konsult inom ledarskapsutveckling, gruppdynamik, konflikthantering och teambuilding. Hon är även instruktör i frivilligförsvaret där hon fått en gedigen kunskap i ledarskap, personlig utveckling och grupputveckling. Marianne har erfarenhet av personalledande befattningar med budgetansvar. Ledarskapets påverkan engagerar och fascinerar Marianne. Ledarskap skapar och förutsätter följare. Hur gör man för att nå dit?

Läs mer om Marianne

Matti Kortelainen

Matti arbetar med konsulting i kortare uppdrag med grupper och individer. Matti arbetar med Rezons öppna utbud med Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) och med Utvecklande Ledarskap (UL). Matti har genomfört över hundar UGL kurser och brinner för att skapa effektiva grupper. Matti har själv arbetat som VD och ledare inom ideell, kooperativ och offentlig sektor. Han har drivit egna företag vid sidan av sina arbeten och är sedan fyra år heltidskonsult i ledarskap, grupputveckling och chefshandledning. Matti anser att ledarskap handlar om självinsikt. Ledare behöver känna sig själv, veta vilka behov som driver hen, vad som är hens utvecklingsområden och vara ödmjuk inför sina medarbetarens känslor och behov. Livslångt lärande och ödmjukhet inför uppdraget är en god förutsättning för ett gott ledarskap, tycker Matti.

Läs mer om Matti

Mirja Lindström

Arbetar med individ- ledar-, grupprocesser och förändringsarbete på olika nivåer i organisationer. Diplomerad organisationskonsult och -samtalscoach, UL- handledare med lång chefserfarenhet senast som förskolechef/ rektor. Numera verksam i Höga Kusten med hela landet som arbetsfält. Jag medverkar till hållbart individuellt och organisatorisk växande som egenföretagare. Med genuint engagemang och förmågan att lyssna och sammanfatta skräddarsyr jag uppdragets innehåll utifrån behov med beprövade processinriktade metoder. Jag använder upplevelsebaserade verktyg kopplat till teori och praktik vilket öppnar nya perspektiv och möjliggör ny potential. Tidigare har jag arbetat som förskollärare, bildpedagog och i olika chefsroller inom utbildning innan vidarestudier till nuvarande profession. En god självkännedom och förmågan att leda sig själv är oerhört viktigt i uppdraget som handledare och konsult. Mitt förhållningssätt är holistiskt och lösningsfokuserat.

Läs mer om Mirja

Moa Asperö Lind

Mer än 15 års arbete inom ledarskap- och organisationsutveckling med grupper, individer och företag ger Moa en förståelse och stark vilja att bidra till det som skapar hållbar och verkligt framgångsrik förändring. Hon utvecklar ledare och organisationer med närvaro, trygghet och målfokus. Moa är utbildad samtalsterapeut inom KBT och psykosyntes, hon har läst pedagogik på universitetet och har en bakgrund i Försvarsmakten. Hon leder UGL sedan år 2012.

Läs mer om Moa

Monica Lindfors

Monica Lindfors är konsult med mångårig erfarenhet av Ledarskapsutbildnigar, Teamutvecklingar och Coaching. Monica har varit UGL handledare sedan 1995 och genomfört ett 70 tal UGL genom åren. Hon har också varit handledare i Polisens chefs-och ledarutvecklingsprogram för de direkta ledarna i 10 år där de tre viktigaste ingredienserna har varit Jag och mitt ledarskap (självinsikt), Jag och mitt team (kunskaper om grupputveckling) samt Jag och mina samtal som handlar om kommunikation och samtalsträning. I utbildningen finns också fokus på stress och kris hantering. Under alla år som konsult har Monica också haft individuell livs- och karriärcoaching. Ledarskap handlar om att kunna situationsanpassa och på ett prestigelöst och tryggt sätt leda gruppen och dess individer mot ett mål. För att kunna det så måste jag som ledare ha en god självinsikt så att jag kan hålla fokus på gruppens behov. Det är också viktigt att kunna vara närvarande och inlyssnande på ett sätt som gör att gruppens alla medlemmar känner sig sedda. I ledarrollen är det också förtjänstfullt att vara nyfiken, rak, tydlig och pedagogisk.

Läs mer om Monica

Nils Lif

Nils arbetar med konsulting och med vårt öppna kursutbud UGL, UL samt coachning. Han har drivit eget företag, studerat ledarskap och marknadsföring på universitetet i Kapstaden och varit försäljningsansvarig. Bland sina svenska universitetsstudier återfinns psykologi, pedagogik, arbetsrätt och juridik vid Stockholms Universitet. Förutom sitt arbete som konsult hos oss så har Nils kontrakt med Försvarsmakten och är engagerad inom de frivilliga försvarsorganisationerna bl a som instruktör och kurschef för ledarskapsutbildningar. Nils anser att ledarskap bland annat är att påverka och att få bidra till att denna påverkan blir konstruktiv och givande för organisationen, andra såväl som sig själv är något som Nils brinner för.

Läs mer om Nils

Olle Olsson

Gedigen erfarenhet inom olika arbetspsykologiska områden. Arbetat med individ-, grupp-, team-, ledar- och organisationsutveckling sen 1989. Rutinerad handledare/coach och processledare. Bred akademisk kompetens. Civilekonom med specialitet på organisation och ledarskap och Legitimerad psykolog med speciell inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Fördjupad kompetens inom bl.a pedagogik, stress, konflikthantering och medling. Erfaren konsult inom företagshälsa. UGL-handledare sen 1997.

Läs mer om Olle

Patrik Lindén

Min vision är arbetsplatser där ledare och medarbetare engagerar sig, tar ansvar och växer med uppgiften.

Läs mer om Patrik

Per-Anders Josenby

Mer info inom kort ...

Läs mer om Per-Anders

Pernilla Johansson

Pernilla arbetar med ledarskap både på individnivå och i grupp. Dels i sin roll som chef i ett logistikföretag, som utbildare i öppna utbildningar men också i uppdrag med chefshandledning, terapi och ledningsgruppsutveckling. Genom sin långa erfarenhet som chef och ledare har Pernilla en stor förståelse för vilka utmaningar både ledare och medarbetare har i sitt dagliga liv.

Läs mer om Pernilla

Peter Cederqvist

Mer info inom kort ...

Läs mer om Peter

Petra Back

Mer info inom kort ...

Läs mer om Petra

Petra Lilja Andersson

Mer info inom kort ...

Läs mer om Petra

Petra Myhrman

Mer info inom kort ...

Läs mer om Petra

Sofia Hedberg

Sofia har i många år arbetat som ledare, handledare och utbildare i Försvarsmakten främst inom områdena ledarskap, pedagogik, krisstöd, konflikthantering och individ- och grupputveckling. Sofia har en officersexamen och även en fil.kand examen från Uppsala universitet med huvudämne pedagogik med inriktning mot personalutveckling och brukar säga: "-Människor och mänskligt beteende är min passion!" Viktigt för Sofia i hennes handledarskap är att se varje deltagare och skapa en trygg lärsituation där man som deltagare vill och kan delta nyfiket och utforskande.

Läs mer om Sofia

Sofie Andersson

Jag har under många år arbetat som ledare i olika former. Som utbildningsledare, VD, entreprenör, styrelseledamot och konsult inom organisationsutveckling. De olika rollerna kräver olika sorters insatser men det jag alltid tar med mig in i ett åtagande är genuinitet, öppenhet och mod. Jag mår som allra bäst när jag har balans i att skapa tillsammans med andra och tid för reflektion.

Läs mer om Sofie

Sten-Åke Thundal

Mer info inom kort ...

Läs mer om Sten-Åke

Susann Swahn

Jag har en bakgrund inom försvaret och där har jag fått den mesta och bästa träning man kan tänka sig inom ledarskap. Har sedan 15 år tillbaka jobbat som konsult med både privat och offentlig sektor. Jag jobbar i huvudsak med handledning, coaching, grupputveckling, konflikthantering med både medarbetare och chefer. Har de senaste 5 åren arbetat mer och mer med ledningsgrupper. Jag jobbar med UGL sedan 20 år tillbaka och nu även UL Total SDI har jag använt i ca 20 år som koncept. Har lång erfarenhet inom fotboll, aktiv på elitnivå och sedan tränare av ungdomslag i 11 år. Har under alla år arbetat med ledarutvecklingsprogram som är från 6 mån till 1 år. Min syn på ledarskap är att jag tror på tydlighet och transparens. Att vara autentisk är ledord för mig och jag vill vara ett föredöme i det jag gör. Jag lägger tyngdpunkt på att dra nytta av människors olikheter och styrkor och att skapa ett tryggt och effektivt kommunikationsklimat. Använder non-violent communication förhållningssätt när jag jobbar med kommunikation. Samarbete och laget-före -jaget är också ledord för mig. Är övertygad om att man behöver jobba med både kultur och struktur inom organisationer och arbetsgrupper. Grunden i ledarskap för mig är också nyfikenhet och respekt för individen där man ger både stöd och omsorg men även konfronterar dåliga beteenden.

Läs mer om Susann

Susanna Nygren

Susanna har erfarenhet av att arbeta som läkare, ledare och utbildare i ledarskap på Sahlgrenska sjukhuset som är där hon är anställd. Hon arbetar halvtid som läkare och halvtid som utbildare på ST-kansliet.

Läs mer om Susanna

Ulla Hoppe

Ulla Hoppe är legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning och även fil dr i pedagogik. Hon har arbetat i över 20 års tid med utveckling av människor. Sin fil kand-examen tog hon 1986 i pedagogik och psykologi, följ av en filosofie doktorsexamen i pedagogik 1992.

Läs mer om Ulla

Ulrika Palm

Ulrika har i många år arbetat i Försvarsmakten som ledare på både direkt och indirekt nivå, men även som handledare för yngre kollegor och med utbildning. Under 2007 och fram till 2018 har Ulrika verkat som huvudlärare i ledarskap och pedagogik vid en av Försvarsmaktens skolor. Från 2018 sitter Ulrika i skolledningen på Försvarsmaktens Logistik och Motorskola med bland annat ansvar för kvalitetsuppföljning och utveckling av skolans kurser och pedagogik. Ulrika har en officersexamen men även en fil.kand examen i pedagogik och en yrkeslärarexamen i pedagogiskt arbete båda från Högskolan i Skövde.

Läs mer om Ulrika