Våra handledare

Handledare

Ann Falkén

Mer info inom kort ...

Läs mer om Ann

Ann Zander

Ann var med och arbetade fram Utvecklande ledarskap för Försvarshögskolan och har under åren 2002-2017 varit konceptansvarig för Utvecklande ledarskap. I den rollen har hon haft ett fyrtiotal handledarutbildningar UL och genomfört ca 50 grundkurser i UL. Är sedan 2016 också UGL- och IL-handledare. Hon är fortsatt hängiven mänsklig utveckling, både för ledare och medarbetare och har ett särskilt intresse för vad ledare tror att andra, både uppåt och neråt, förväntar sig av dem i rollen som ledare. Vidare är feedback ett annat kärt område. Kierkegaards tankar om att hjälpa andra har betytt mycket för henne med de modifierade raderna:. "Om jag får förmånen att få stödja en människa mot ett mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon stödjer andra."

Läs mer om Ann

Ann-Christine Bergström

Ann-Christine är utbildad Socionom och har även studerat Organisation och Ledarskap samt Intervju och samtalsmetodik. Hon är Diplomerad Stresscoach sedan år 2008 och certifierad handledare för SDI, Strength Deployment Inventory, sedan samma år. Har även utbildat sig till Diplomerad Coach och arbetar där utifrån ett upplevelsebaserat arbetssätt. Det innebär att individen själv får träna sig i den aktuella situationen samtidigt som coachen bidrar med kunskap i syfte att starta en utvecklingsprocess.

Läs mer om Ann-Christine

Anne Karlström

Anne arbetar idag som konsult inom utbildning, projektledning, coaching, ledarutveckling och förändringsledning. Hon har sin bakgrund inom pedagogiken och har mångårig erfarenhet av projektledning samt olika ledande roller i ledningsgrupper och styrelser. Hon leder en avdelning på ett företag inom utbildningssektorn där huvuduppdraget är att utveckla pedagogiska, tilltalade utbildningar för framförallt bank och finanssektorn samt sitter med i företagets ledningsgrupp. Utöver det arbetar Anne som coach och ledarutvecklare och har ett stort engagemang i hundvärlden. Annes tror på det coachande ledarskapet. Ledarskap förutsätter ett medarbetarskap, och genom bland annat lyhördhet och engagemang skapas goda förutsättningar att utveckla medarbetare och verksamhet framgångsrikt.

Läs mer om Anne

Annica Nordén

Min heltidssyssla är att undervisa inom ämnena krisstöd och ledarskap på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps skola i Revinge där jag möter elever på SkyddMotOlyckor SMO-programmet, Räddningsledarutbildning A, Brandingenjörsprogrammet samt ett flertal kortare utbidlningar. Krisstöd och ledarskap är för mig en naturlig kombination då det alltigenom handlar om människan. Har dessförinnan 6 års chefserfarenhet, 19 år som samtalsledare och 20 år som instruktör.

Läs mer om Annica

Annika Samsioe

Annika har tidigare arbetat som både sjuksköterska inom akutsjukvården och som barnmorska på förlossningen. Hon har drivit projekt och har en pedagogisk utbildning (lärare). Hon är medicine doktor och har arbetat på Karolinska Institutet. Annika har en 20-årig erfarenhet som chef inom landstinget. Idag arbetar Annika som verksamhetschef på HerCare. En nystartad privat kvinnoklinik som hon har startat upp. Annika Samsioe utbildade sig till UGL-handledare i slutet av 1990-talet och även omcertifierad enligt den uppdaterade versionen av denna utbildning, kallad UGL 2008.

Läs mer om Annika

Åsa Andersson

Åsa är beteendevetare med inriktning personal- och arbetslivsfrågor och har 30 års erfarenhet med personalfrågor inom offentlig förvaltning. De senaste 10 åren har fokus legat på utbildningsfrågor och då främst att leda långa utbildningsprogram inom framförallt ledarskap, medarbetarskap, handledning och kommunikation. Har även själv erfarenhet som chef.

Läs mer om Åsa

Åsa Lindén

Åsa har arbetat inom marknad, ekonomi och försäljning vidareutbildade sig sedan med en filosofie kandidatexamen i sociologi. Hon arbetar med och inom utveckling av arbetsgrupper, coachning, handledning samt som bildterapeut.

Läs mer om Åsa

Bob Rosell

Bob fick tidigt i sin karriär till major ett stort intresse för ledarskap och har haft goda möjligheter att utveckla och reflekterar över sitt egna ledarskap, både som direkt och indirekt ledare. Sina erfarenheter och kunskaper har han bland annat delat med sig utav vid föreläsningar på Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Halmstad. Bob har arbetat med utveckling av medarbetare, chefer och ledningsgrupper inom näringslivet och stat/kommun. Då Bob fortfarande arbetar som chef så är han väl insatt i de olika utmaningar som dagens chefer möter, oavsett om det gäller ledarskap, ekonomi, arbetsmiljö, rekrytering eller att sätta/nå målsättningar. För Bob är det viktigt att se den enskilda individen i gruppen, då denne bidrar till att forma gruppen på olika sätt. Genom att alla bidrar efter bästa förmåga så skapas en positiv stämning som leder till ett bra resultat för gruppen. Oavsett om syftet med gruppen är att ha trevligt tillsammans eller att nå ett mål/resultat.

Läs mer om Bob

Carina Brundell

Carina arbetar som utbildare och HR konsult. Carina är utbildad personalvetare och har lång och bred erfarenhet av operativt och strategiskt HR arbete. Hon har varit med och utvecklat ett flertal HR funktioner och även drivit olika typer av projekt. Carina har egen chefs- och ledarerfarenhet, vilket gör att hon har stor förståelse för de frågor och problem som chefer möter i sin vardag. Hon är van att stötta chefer på olika nivåer genom coaching, utbildning, handledning, konsultation och rådgivning. Carina tycker att ett gott ledarskap bygger på god självinsikt och ett stort intresse för att utveckla människor och organisationer. Ledarskapet handlar till stor del om att locka fram ett engagemang och det bästa hos var och en. En skicklig ledare förstår vikten av att involvera sitt team och tar tillvara på teamets idéer och kompetens för att uppnå ett gott resultat. Om ledaren lyckas mixa tydlighet, lyhördhet, ödmjukhet och har förmågan att både ge och ta feedback så finns det goda förutsättningar för ett lyckat ledarskap.

Läs mer om Carina

Carina Nilimaa

Carina har arbetat med det mesta inom HR vid Polismyndigheten, Försvarsmakten, och senast som personalchef vid SCA Packaging Sweden AB (DS Smith Packaging), division Mariestad. I Försvarsmakten arbetade hon som HR-specialist med bland annat uppgifter som Livs-och karriärcoach, UGL handledare och teamutvecklare. Inom SCA omfattade arbetet, förutom ordinarie personalchefsuppgifter, även ledarutveckling, delaktighet i utveckling och genomförande av ledarutvecklingsprogram för mellanchefer. Carina anser att ett gott ledarskap handlar om att lära känna och leda sig själv, för att därefter inspirera och leda medarbetare mot gemensamma mål. Gott ledarskap ger inspirerade och högt producerande medarbetare, och därmed goda resultat.

Läs mer om Carina

Carola Carlsson

Mer info inom kort ...

Läs mer om Carola

Dan Nordlöf

Dan Nordlöfs bakgrund innefattar många års erfarenhet som processkonsult med organisationers strategiska utveckling och förändring som sin specialitet. Han har också specialistkompetens att arbeta med större företag.Som konsult utvecklar han nu individer, ledare och grupper. Merparten av hans uppdrag fokuserar idag på ledningsgrupper och coaching av dessa. Vidare arbetar Dan med konflikthantering och det personliga ledarskapet. Dan beskriver sig själv som en kreativ person som är en god lyssnare med en förmåga att alltid hitta nya lösningar. Vidare som ambitiös, dock utan behovet att stå i centrum. Hans drivkraft är att få andra människor att växa.

Läs mer om Dan

Fredrik Pettersson

Fredrik har arbetat med grupp- och individ utveckling sedan 1997. Utbildningen till UGL handledare examinerades han för redan 2001 och har nu genomfört närmare 100 kurser. Fredrik har också en gedigen bakgrund som debriefer och utbildare i psykisk berdskapsträning och avlastningsamtal. Han har fungerat som internkonsult för svensk polis med riksomfattande chefsprogram arbetat med ledningsgruppsutveckling och konflikthantering. Han är också licensierad Rope-Course instruktör.

Läs mer om Fredrik

Hans Skog

Ledarskap är något jag utövar varje dag, jag leder mig själv och jag påverkar andra genom mina val och det jag gör vare sig jag vill eller inte. På samma sätt påverkar andra och leder mig, det är ett växelspel. Vågar jag vara mig själv, vara trygg och sprida trygghet, berätta om mina drömmar och vad jag tänker och känner och sen tar mig tid att lyssna på andra så har jag kommit långt i mitt ledarskap, både av mig själv och andra. Ledarskap handlar om de jag leder, hur kan jag på bästa sätt stödja dem i att se sitt syfte och gemensamma mål? Ibland behöver de personlig omsorg, ibland fira framgångar, ibland kanske höra, för stunden, obehaglig ärlighet! Jag tänker att det har gått bra om alla med entusiasm strävar mot målet, inte för att de måste utan för att de vill, och att vi har en utvecklande och inspirerande resa på vägen dit! Då brukar resultatet vara svårslaget! Idag arbetar jag bland annat med individuell chefscoachning, hjälper ledningsgrupper att finna mening och värden, samt stöttar grupper med klargörande av syften, mål och arbetsmetoder. Jag har tidigare arbetat som chef både med svenska och internationella team.

Läs mer om Hans

Jan-Erik Richnau

Jan-Erik arbetar med konsulting och med vårt öppna kursutbud; UGL, FUGL, UL, THE och Förtroendefullt samarbete. Anlitas oftast för längre utvecklingsprojekt inom en organisation där det ingår utveckling av ledningsgrupper och team samt coaching av individer och grupper samt skräddarsydda internutbildningar i nära samarbete med interna konsulter och projektledare. Han har erfarenhet av styrelsearbete, att leda upp till ett 20-tal konsulter i stora projekt spridda över hela landet, har drivit eget företag sedan 1999 och före det erfarenhet av att vara VD. Har också arbetat ideellt med ledarskap i sport och friluftssammanhang. Jan-Erik anser att ledarskap startar inuti varje människa och behöver drivas av en inre motivation för att potentialen hos varje människa ska kunna användas och för att organisationen ska kunna kvalitet, välmående personal och god ekonomi.

Läs mer om Jan-Erik

Jarl Silfverberg

I sin bakgrund har Jarl Silfverberg bland annat en examen från Universitetet i beteendevetenskap. Han är senare vidareutbildad hos försvarsmakten inom områdena psykologi och ledarskap. Han är handledare i gruppdynamik, samt handledare för utbildningarna UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), FUGL (Fördjupad UGL) och HUGL (Handledarutbildning UGL). Förutom detta är Jarl även utbildad inom krishantering, personlighetsdiagnostik och testning.

Läs mer om Jarl

Jenny Stridsman

Jennys fokus är på förändring, individuell som grupp, där ledarskap och grupputveckling är två viktiga delar som påverkar resultatet. När Jenny inte handleder öppna utbildningar har hon förmånen att som konsult driva utvecklings- och förändringsprocesser där hon stödjer chefer och medarbetare i vardagen. Hon har också under många år byggt och genomfört olika ledarutvecklingsprogram på olika nivåer. Hennes egen chefserfarenhet och arbete från olika personalledande befattningar gör att hon har egen förståelse för chefs- och ledarrollen i vardagen. För Jenny handlar ledarskap lika mycket om att leda sig själv som att leda andra. Genom att förstå sig själv, sina egna behov och reaktioner ökar det den egna tryggheten. En viktig ingrediens i detta är mod; att visa min omgivning att jag tror på dem, att jag själv vågar be om hjälp och att jag vågar reflektera kring mitt eget ledarskap. Jenny strävar efter att leva som hon lär och arbetar aktivt med sin egen utveckling i relation till andra.

Läs mer om Jenny

Jim Österlund

Jim arbetar primärt med lednings- och personalutveckling. Arbetet innebär att anpassa utvecklingsinsatser utifrån den aktuella organisationens specifika behov. Det innebär t ex ledningsgrupputveckling, coachning och kan även innefatta konceptutbildningar som ex UGL – Utveckling av grupp och ledare.

Läs mer om Jim

Joakim Lönn

Sedan slutet av 90-talet har jag som konsult inom områden som ledarskap, ledningsgrupper, försäljning, grupputveckling och chefsstöd.

Läs mer om Joakim

Johan Henschen

Mer info inom kort ...

Läs mer om Johan

Johan Johqvist

Johan arbetar som managementkonsult med varierade uppdrag inom ledarskap, organisationsutveckling, coachning samt förändringsledning. Johan har arbetat som chef/ledare i mindre och större organisationer och har dessutom lång erfarenhet av styrelsearbete samt ideella uppdrag inom idrottsrörelsen. För Johan är ledarskap ett verktyg för att nå resultat. Ett dåligt ledarskap = dåligt resultat, ett bra ledarskap = bra resultat.

Läs mer om Johan

Johan Rönnholm

Mer info inom kort ...

Läs mer om Johan

Lena Sobel

Lena har erfarenhet som managementkonsult inom många olika organisationer och branscher. Hon har arbetat med olika typer av grupper; projektgrupper, arbetsgrupper och ledningsgrupper. Är utbildad civilingenjör, Teknisk Fysik vid Chalmers, och har tidigare arbetat med produktutveckling, förändringsledning och mentorskap. Är också författare till boken "Mentorn - en praktisk vägledning", "Chefen som coach" samt den engelska översättningen "Coaching - the Manager's Handbook". Lena jobbar med Clean Langugage såväl i utbildning som i 1-1 coaching och organisationsutveckling.

Läs mer om Lena

Lisa Carlberg

Mer info inom kort ...

Läs mer om Lisa

Magnus Möller

Mer info inom kort ...

Läs mer om Magnus

Malin Sahlin

I min värld är att leda att få andra varelser att vilja följa. Det finns olika sätt att få människor att följa, men det krävs bland annat ett inspirerande och motiverande ledarskap. UGL, som jag handleder, ger många värdefulla verktyg för att just lyckas med detta. Själv jobbar jag på Arbetsförmedlingen sen många år, där jag främst har jobbat som chef. I dagsläget jobbar jag som införandeledare med stor nytta av ett utvecklande ledarskap.

Läs mer om Malin

Margareta Gottberg

Margareta utbildar, föreläser, workshoppar och handleder med både hjärta och hjärna. Att förbättra, fördjupa och förädla är viktigt för henne. Graden av självkännedom och förmågan att kommunicera är två byggstenar som ständigt behöver uppgraderas. Därför ser hon till att själv vara i ständig utveckling, hon länkar erfarenhet till teorier och forskning. Hon tänker, funderar och reflekterar och söker sig nyfiket vidare för att förstå och kunna förmedla. Med hela hennes samlade kompetens med kunskap, förståelse och insikt, vill Margareta bidra till att skapa ett mer hållbart arbetsliv och goda arbetsplatser för människor och organisationer. Med ett långt arbetsliv med sig har hon gedigen erfarenhet av att både vara chef och medarbetare, inneha styrelseuppdrag och delta i ideellt arbete.

Läs mer om Margareta

Maria Ericson

Mer info inom kort ...

Läs mer om Maria

Marianne Littke

Marianne har arbetat under många år som konsult inom ledarskapsutveckling, gruppdynamik, konflikthantering och teambuilding. Hon är även instruktör i frivilligförsvaret där hon fått en gedigen kunskap i ledarskap, personlig utveckling och grupputveckling. Marianne har erfarenhet av personalledande befattningar med budgetansvar. Ledarskapets påverkan engagerar och fascinerar Marianne. Ledarskap skapar och förutsätter följare. Hur gör man för att nå dit?

Läs mer om Marianne

Markus Frantz

Mitt ledarskap är och har varit en naturlig del av mitt liv. Som pappa, filmproducent, projektledare, VD, gymnasielärare, rektor, styrelseordförande, vän och som individ. För mig är ledarskap brett och viktigt för all positiv utveckling. Jag tänker att hållbart ledarskap tar avstamp i din förmåga att vara autentisk.

Läs mer om Markus

Matti Kortelainen

Matti arbetar med konsulting i kortare uppdrag med grupper och individer. Matti arbetar med Rezons öppna utbud med Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) och med Utvecklande Ledarskap (UL). Matti har genomfört över hundar UGL kurser och brinner för att skapa effektiva grupper. Matti har själv arbetat som VD och ledare inom ideell, kooperativ och offentlig sektor. Han har drivit egna företag vid sidan av sina arbeten och är sedan fyra år heltidskonsult i ledarskap, grupputveckling och chefshandledning. Matti anser att ledarskap handlar om självinsikt. Ledare behöver känna sig själv, veta vilka behov som driver hen, vad som är hens utvecklingsområden och vara ödmjuk inför sina medarbetarens känslor och behov. Livslångt lärande och ödmjukhet inför uppdraget är en god förutsättning för ett gott ledarskap, tycker Matti.

Läs mer om Matti

Meddelas senare

Mer info inom kort ...

Läs mer om Meddelas

Mikael Jonsson

Mikael har arbetat i försvarsmakten sedan 1979. Mikaels intresse för ledarskap tog fart när han jobbade på infanteriets officershögskola 1989-1994. Han undervisade i ämnena utbildning,pedagogik och ledarskap. Det var vid denna tidpunkt som Mikael började att reflektera över sitt eget ledarskap och kom till insikten att det är en ständigt pågående process och den pågår ännu ca 30 år senare. Mikael har under lång tid jobbat med att vara ett stöd för de yngre kollegerna i deras ledarskap. Mikael har genom aktivt lyssnande fått kollegor att hitta lösningar på ganska komplexa ledarskapsproblem. Mikael skall nu på en ny befattning jobba med genus och jämställdhetsfrågor samt handledning av yngre kollegor.

Läs mer om Mikael

Moa Asperö Lind

Mer än 15 års arbete inom ledarskap- och organisationsutveckling med grupper, individer och företag ger Moa en förståelse och stark vilja att bidra till det som skapar hållbar och verkligt framgångsrik förändring. Hon utvecklar ledare och organisationer utifrån en passion och trygghet i mänskligt samspel och genom tydlig processledning. Moa är utbildad samtalsterapeut inom KBT och psykosyntes, hon har läst pedagogik på universitetet och har en bakgrund i Försvarsmakten. Hon leder UGL sedan år 2012.

Läs mer om Moa

Monica Lindfors

Monica Lindfors är konsult med mångårig erfarenhet av Ledarskapsutbildnigar, Teamutvecklingar och Coaching. Monica har varit UGL handledare sedan 1995 och genomfört ett 70 tal UGL genom åren. Hon har också varit handledare i Polisens chefs-och ledarutvecklingsprogram för de direkta ledarna i 10 år där de tre viktigaste ingredienserna har varit Jag och mitt ledarskap (självinsikt), Jag och mitt team (kunskaper om grupputveckling) samt Jag och mina samtal som handlar om kommunikation och samtalsträning. I utbildningen finns också fokus på stress och kris hantering. Under alla år som konsult har Monica också haft individuell livs- och karriärcoaching. Ledarskap handlar om att kunna situationsanpassa och på ett prestigelöst och tryggt sätt leda gruppen och dess individer mot ett mål. För att kunna det så måste jag som ledare ha en god självinsikt så att jag kan hålla fokus på gruppens behov. Det är också viktigt att kunna vara närvarande och inlyssnande på ett sätt som gör att gruppens alla medlemmar känner sig sedda. I ledarrollen är det också förtjänstfullt att vara nyfiken, rak, tydlig och pedagogisk.

Läs mer om Monica

Nils Lif

Nils arbetar med konsulting och med vårt öppna kursutbud UGL, UL samt coachning. Han har drivit eget företag, studerat ledarskap och marknadsföring på universitetet i Kapstaden och varit försäljningsansvarig. Bland sina svenska universitetsstudier återfinns psykologi, pedagogik, arbetsrätt och juridik vid Stockholms Universitet. Förutom sitt arbete som konsult hos oss så har Nils kontrakt med Försvarsmakten och är engagerad inom de frivilliga försvarsorganisationerna bl a som instruktör och kurschef för ledarskapsutbildningar. Nils anser att ledarskap bland annat är att påverka och att få bidra till att denna påverkan blir konstruktiv och givande för organisationen, andra såväl som sig själv är något som Nils brinner för.

Läs mer om Nils

Olers Marie Erkersson

Mer info inom kort ...

Läs mer om Olers Marie

Patrik Lindén

Min vision är arbetsplatser där ledare och medarbetare engagerar sig, tar ansvar och växer med uppgiften.

Läs mer om Patrik

Per-Anders Josenby

Mer info inom kort ...

Läs mer om Per-Anders

Pernilla Johansson

Mer info inom kort ...

Läs mer om Pernilla

Peter Cederqvist

Mer info inom kort ...

Läs mer om Peter

Petra Lilja Andersson

Mer info inom kort ...

Läs mer om Petra

Petra Myhrman

Mer info inom kort ...

Läs mer om Petra

Rita Raitio

Rita, konsult i eget företag, röda tråden i hennes yrkesliv har varit att stödja och inspirera människor inom olika målgrupper i individ- och grupputveckling. Med sin bakgrund som bla idrottsledare har hon en genuin tro på människors förmåga och att hög självkännedom är en förutsättning för ett gott ledarskap. Hon har läst Rehabiliteringsvetenskap och Miljöpsykologi på Mittuniversitetet och arbetar med ett flertal olika metoder för processutveckling. The Human Element har Rita arbetat med sedan 2007 och varit handledare för ett 50-tal utbildningsveckor. THE använder hon som bas i sina uppdrag.

Läs mer om Rita

Robert Koss

Robert Koss är präst i Svenska Kyrkan, där han under sex års tid haft olika arbetsledande tjänster. År 2001 var han med och startade upp en verksamhet kallad Dialogteamet i sin hemstad Skellefteå. Där arbetar han med frågor rörande mångfald och med utveckling av individer och grupper.

Läs mer om Robert

Robert Rönnbom

Sedan 2003 genomför Robert konsultuppdrag inom ledarutveckling, individuellt och i grupp, assessment (personbedömning) och teamutveckling. Han har handlett över 100 grupper i ett Coachande- och Utvecklande Ledarskap. Robert har erfarenhet från komplexa uppdrag inom offentlig- och privat sektor samt internationell erfarenhet inom ledarutveckling i USA, Tyskland och Danmark. Hans bakgrund som entreprenör och säljande avdelningschef på Semcon och Manpower ger Robert en god förståelse och känsla för organisationer i tillväxt eller i stor förändring. Utöver rena yrkeserfarenheter har Robert gjort en ”time out” i sitt liv. Sålde allt, köpte en båt på Nya Zeeland - seglade i Stilla havet och från Australien till Sverige i sin 42-fotare under tre år. Ett äventyr som minst sagt handlar om förändring och en motiverande vision med konkreta mål. Tankar om ledarskap. Föredöme, modet att agera autentiskt. Genom eget beteende skapa den atmosfär som leder till inre motivation, tillit, glädje och harmoni – ur detta kommer alltid ett gott resultat när förutsättningarna finns.

Läs mer om Robert

Rosemary Waher Schennings

Varje människa är en ledare! En av de stora utmaningarna i ledarskapet är att varje person ska ha möjlighet att använda sin fulla potential, oberoende av position i organisation.Om jag som medarbetare/chef känner lust och utmaning i mitt arbete kommer organisationen att få god utväxling. Att ha välfungerande grupper, tydliga mål, adekvat kompetens och möjligheten att själv avgöra hur mitt arbete ska utföras ger bästa förutsättningar för organisationer att gå från good to grate och för oss människor att växa och utvecklas. Hur kan människor hitta motivationen att jobba åt samma håll och använda den gemensamma kraften för att nå gemensamma mål? Den frågeställningen försökte jag hitta svar på tidigt i min yrkeskarriär, vilket gav mig möjligheter att utbilda mig inom olika områden och ta mig an utmanande uppdrag. Jag har numera mångårig erfarenhet som chef, däribland som rektor, utbildningschef och VD. Jag är van att leda och arbeta med grupprocesser och brinner för att driva förändringsprocesser. Jag har också designat och arbetat som processledare vid större organisations- och verksamhetsförändringar, bl.a. inom vården och skolan. Jag är utbildad psykolog och lärare, har varit konsult i 22 år och arbetar idag som ledarskapskonsult med individer, grupper och organisationer.

Läs mer om Rosemary

Sofia Hedberg

Sofia har i många år arbetat som ledare, handledare och utbildare i Försvarsmakten främst inom områdena ledarskap, pedagogik, krisstöd, konflikthantering och individ- och grupputveckling. Sofia har en officersexamen och även en fil.kand examen från Uppsala universitet med huvudämne pedagogik med inriktning mot personalutveckling och brukar säga: "-Människor och mänskligt beteende är min passion!" Viktigt för Sofia i hennes handledarskap är att se varje deltagare och skapa en trygg lärsituation där man som deltagare vill och kan delta nyfiket och utforskande.

Läs mer om Sofia

Solveig Gräf

Mer info inom kort ...

Läs mer om Solveig

Sten-Åke Thundal

Mer info inom kort ...

Läs mer om Sten-Åke

Susann Swahn

Mer info inom kort ...

Läs mer om Susann

Susanna Nygren

Susanna har erfarenhet av att arbeta som läkare, ledare och utbildare i ledarskap på Sahlgrenska sjukhuset som är där hon är anställd. Hon arbetar halvtid som läkare och halvtid som utbildare på ST-kansliet.

Läs mer om Susanna

Ulla Hoppe

Ulla Hoppe är legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning och även fil dr i pedagogik. Hon har arbetat i över 20 års tid med utveckling av människor. Sin fil kand-examen i psykologi tog hon 1986 i psykologi och pedagogik, följ av en filosofie doktorsexamen i pedagogik 1992.

Läs mer om Ulla

Ulrika Palm

Ulrika har i många år arbetat i Försvarsmakten som ledare på både direkt och indirekt nivå, men även som handledare för yngre kollegor och med utbildning. De senaste 10 åren har Ulrika verkat som huvudlärare i ledarskap och pedagogik vid en av Försvarsmaktens skolor. Ulrika har en officersexamen men även en fil.kand examen i pedagogik och en yrkeslärarexamen båda från Högskolan i Skövde.

Läs mer om Ulrika